Nord-Amerika– side 29

Rådene fra Rand

Av /

«Vår jobb er å forbedre politikken og beslutningsprosessene gjennom forskning og analyse», heter det når Rand Corporation presenterer seg selv. Nå vil den amerikanske tenketanken påvirke USAs «nasjonsbygging» i Irak.

Frelser eller tyrann

Av /

Det er mange grunner til at irakere sammenligner den amerikanske okkupasjonsmakten med Saddam Husseins regime. I likhet med den gamle tyrannen og hans folk, forskanser okkupantene seg bak høye murer, og er mest opptatt av egne interesser og egen sikkerhet. Foreløpig reagerer de fleste irakere med resignasjon. De er vant til å bli fratatt sitt land, sine ressurser og sin fremtid.

Informations- eller videnssamfund?

Av /

Første del af «Verdenstopmødet om informationssamfundet» finder sted i Geneve mellem den 10-12. december under protektion af FN?s specialorganisation, den Internationale Telekommunikation Union (ITU). Tre forberedende konferencer har været afholdt, hvor aktører fra den private sektor såvel som civilsamfundet har været indbudt til aktiv deltagelse. Det handler om at «nå til en fælles og harmonisk forståelse af informationssamfundet» som bekræftes ved en «Erklæring» og udarbejdelse af en «handlingsplan for velovervejet udvikling».

Fra Den himmelske freds til markedsøkonomi

Av /

Da den sosiale bevegelsen ble knust på Den himmelske freds plass i 1989, var det et vendepunkt i Kinas historie. Bevegelsen besto ikke bare av de liberale studentdemonstrasjonene vi kunne se i nyhetsbildet, den nådde ut til hele folket. Nederlaget åpnet for Kinas omstilling til markedsøkonomien, i regi av den fortsatt autoritære kinesiske staten.

Avkolonisere romanen

Av /

@Avsnitt:Som romanforfatter vil jeg gjerne komme med noen bemerkninger om hvilket forhold romaner og det å skrive romaner har til det stedet og den tiden vi lever i. Hva er det jeg og andre forfattere gjør når vi skriver de lange prosaverkene som kalles romaner, har jeg lyst til å…

Teknologisk demokrati

Av /

Interaktive medier utfordrer den passive forbrukermentaliteten som er kjernen i dagens medieorden, og ønsker med opplæringen av stadig nye produsenter å motvirke medieanalfabetismen i dagens samfunn.

Fattige drives ut av storbyene

Av /

BOLIGPOLITIKK. Det foregår en stille revolusjon i USA. Den sosiale boligbyggingen er i ferd med å avvikles, og nedslitte offentlige boliger rives ned. De fattige er på vei ut av bykjernene, mens middelklassen overtar i rehabiliterte sentrumsstrøk.

Retten til informasjon

Av /

Verdenstoppmøte. Begrepet «informasjonssamfunnet» er blitt dagligdags uten at man har fått anledning til en virkelig debatt omkring det. Kontroversene på området er likevel store, spesielt i forbindelse med «den digitale kløften». FNs generalforsamling har innkalt til et verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet i Genève i desember.

Utfordringer for de sosiale foraene

Av /

Det andre europeiske sosiale forum arrangeres i Paris i november, og vil samle tusener av mennesker til diskusjon om alternativene til dagens nyliberalistiske globalisering. Siden Verdens sosiale forum ble arrangert for første gang i Porto Alegre i Brasil i 2001, har det fått flere avleggere og blitt et sentralt politisk fenomen.

Om å forsvare barndommen

Av /

Jeg skal ikke glemme å snakke om selvmordsbomberne. De er de palestinske barna, denne krigens frukter, og jeg kjenner dem. Jeg kjenner dem som ikke lyktes med å dø, jeg representerer dem, skriver den israelske advokaten Leah Tsemel.

Imperialismens høyeste stadium

Av /

På hvilken måte skiller kapitalismens system for verdensdominans seg fra imperialismen slik den er blitt definert av den marxistiske tradisjonen? Hvilke økonomiske, teknologiske, sosiale og politiske transformasjoner av verden er denne utviklingen et svar på? Dette er noen av de sentrale spørsmålene som tas opp i boken Empire, som nylig er kommet i dansk oversettelse.

For et kooperativt verdensfond for vann

Av /

Det er ikke nødvendig å vente på radikale endringer i det internasjonale systemet for å sørge for at alle har tilgang til vann innen 2020. Et kooperativt verdensfond for vann kan faktisk opprettes allerede i dag, skriver Riccardo Petrella.

Schwarzeneggers mediestatskupp

Av /

Arnold Schwarzenegger vant guvernørvalget ved å begrense sine offentlige opptredener til underholdningsprogrammer på tv, og generelt snakke minst mulig om politikk. Han henvendte seg til «folket», men var likevel de rikes kandidat.

Videoens sannhet

Av /

Kunstneren Linda Västrik oppsøker sin antatte far i voksen alder. Med videokamera som vitne, skjold og våpen konfronterer hun ham med sine traumer som farløst barn. Begges har sterke følelsesmessige problemer i maktkampen som følger. I kunstvideoen kalt Far og jeg (1998) forsvinner distansen videokameraet skulle gi henne – hun…

Absolut gæstfrihed

Av /

Menneskerettighederne bør reformeres. Enhver har ret til at leve hvor på jorden, vedkommende måtte ønske at slå sig ned. Den første universelle rettighed kan være asylretten.

Fredsbevegelsen som protestbevegelse

Av /

Fredsaktivistene utgjør i sin kjerne en protestbevegelse ? de er ikke i stand til å samle seg om annet enn kritikk av myndighetene. Denne egenskapen har hele tiden gjort bevegelsen tannløs overfor politikerne . Man er alltid mot krig, men klarer sjelden å peke på alternativene for fred.

Fattige kvinner i franske fengsler

Av /

Franske fengsler har aldri vært så overfylte som nå, og antallet fengslede kvinner har økt. Mange av dem har begått lovbrudd i et desperat forsøk på komme seg ut av en håpløs økonomisk situasjon, og er sjelden innblandet i voldskriminalitet.

Vi som trekker stigen opp etter oss

Av /

Ministere fra 146 land møttes i den mexikanske badebyen Cancun, under Verdens Handelsorganisasjon (WTO) femte ministermøte. Målet er å komme frem til en global handelsavtale. Men veien frem er lang og kontroversiell. Steinar Alsos rapporterer fra Cancun.

Atomtrussel fra Iran?

Av /

Hvilke konsekvenser vil det ha for internasjonale strategiske forhold dersom Iran utvikler seg til å bli en militær atommakt? Landet er omgitt av atommakter, og det er spesielt faren for et sammenstøt med Israel som opptar iranske ledere nå. Samtidig tilspisses USAs trusler mot Iran.

Sharons sosiale krigføring

Av /

Mens krigen mot palestinerne fortsetter med uforminsket styrke, fører Sharon-regjeringen en annen krig mot den israelske befolkningen. Enorme summer bevilges til militæret av «sikkerhetsmessige» grunner, men den sosiale sikkerheten rives ned gjennom dramatiske velferdskutt.

Washingtons urovekkende atomstrategi

Av /

Mens Iran og Nord-Korea fremstilles som de største potensielle atomtruslene i dag, iverksetter USA en ny atomstrategi. Den innebærer utvikling av nye atombomber med høy presisjon, som kan ødelegge bunkere og installasjoner under jorden. Man ser også for seg å bruke atomvåpen mot land som selv ikke har slike våpen.

Den skapende prosessen

Av /

Hélène Cixous er blant Frankrikes viktigste forfattere og mest innflytelsesrike intellektuelle. Hun har hele tiden kretset rundt eksistensielle spørsmål knyttet til den skapende prosessen i litteratur, kunst og tenkning, med det kvinnelige og det kroppslige som et tilbakevendende tema.

Gå til Toppen