Fengselindustriens kostnader

The Real Cost of Prisons Comix er et kampskrift mot massefengslingen i USA. Utrolige 2,3 millioner menn og kvinner sitter i amerikanske fengsler. Boken hevder at økonomiske interesser har snudd opp-ned på fengselsvesenets formål: Det er penger å tjene på å bygge fengsler, og for å forsvare byggingen trengs det stadig tilstrømning av nye fanger. Vil Barack Obama utfordre det fengselsindustrielle komplekset?

President Barack Obama har fått mye oppmerksomhet for nyorienteringen i hvordan USA skal håndtere terrormistenkte og stengingen av fangeleiren på Guantánamo Bay innen ett år. Når det gjelder den mer alminnelige justispolitikken – kriminalitetsbekjempelse og fengselsvesen – er det mer uklart hva slags endringer han vil komme med.

Under primærvalgene spissformulerte Obama bekymring for at det er flere unge sorte menn i fengsel enn på college. Han har vært kritisk til obligatoriske minimumsstraffer, i alle fall for ikke-voldelige forseelser. Dessuten uttalte han at rehabilitering må prioriteres foran forvaring ved narkotikakriminalitet. Visepresident Joe Biden har imidlertid ry fra Senatet som en hauk i kriminalpolitikken, med en rigid tro på et sterkt føderalt politi, langvarig fengslig ved gjentagelse (3 strikes) og strenge straffer for narkotikabesittelse. Obamas reformtanker forsvant da også i valgkampen.


TEGNESERIEBOKEN The Real Cost of Prisons Comix er et kampskrift mot dagens massefengsling i USA. Seriene er agitatoriske, men overbeviser med grundig research og nitide kildeangivelser. Utgiverne legger heller ikke skjul på sitt propagandistiske ståsted. Boken dokumenterer samfunnsproblemene og de menneskelige kostnadene ved dagens fengselsregime med omfattende statistikk og analyser. Og den synliggjør den sosiale urettferdigheten gjennom autentiske eksempler. Massefengslingen i USA har et nesten uvirkelig omfang. Fram til begynnelsen av 1970-tallet lå antallet innsatte i etterkrigstiden nokså stabilt omkring 200 000 personer. I dag er antallet rundt 2,3 millioner. I tillegg er det til enhver tid fem millioner personer ute på prøve eller permisjon. Av hundre voksne amerikanere er over tre av dem del av denne fengselsmatrisen.

Boken er produsert av Real Cost of Prisons Project, som startet et utredningsprosjekt for en gruppe økonomer, men siden har vokst til en bredere kampanjeorganisasjon. Den samler tre tegneseriehefter som organisasjonen har spredt i over 100 000 eksemplarer til lokale pressgrupper, politikere, skoler og media. De tre delene fokuserer på hvert sitt tema: virkninger for byene der fengsler etableres, narkotikahandel og kriminalitet, samt de berørte familiene. Et gjennomgående polemisk poeng i boken er at massefengslingen og det såkalte «fengselsindustrielle komplekset» har snudd opp-ned på hva slags formål og behov fengselsvesenet skal tjene: Det er penger å tjene på å bygge fengsler, og for å forsvare at de bygges trengs det tilstrømning av nye fanger å putte inn, er analysen.

Denne typen politiske kampanjeserier er slett ikke så uvanlig, men det er sjelden at grasrottegneserier holder et så høyt kunstnerisk nivå som dette prosjektet. De tre tegnerne Kevin Pyle, Sabrina Jones og Susan Willmarth, som har illustrert hver sin del, er alle kjenninger fra World War 3 Illustrated. Magasinet som i en årrekke har vært den viktigste arenaen for politisk radikale tegneserier i USA.


BOKENS FØRSTE DEL har tittelen «Prison Town: Paying the Price». Den viser hvordan etablering av fengsler har blitt en vekstnæring for rurale strøk i USA, en tilsynelatende økonomisk redningsplanke for steder preget av sentralisering i landbruket og utflagging av industriarbeidsplasser. Lokale myndigheter og næringsliv har ofte vært pådrivere for å få fengsler til sine nærområder og tilbudt gode etableringsbetingelser. Mer nøkterne regnestykker etterpå viser derimot at de fleste ansatte er pendlere og fengslene fører med seg både økte sosiale kostnader og miljøbelastninger. Som tegneserie er dette den svakeste delen. Formen er mer essay enn fortelling, og innholdet kunne vel så godt ha vært formidlet i prosatekst krydret med diagrammer og tabeller. Serien inneholder uansett et særlig tankevekkende eksempel: Lokale myndigheter er ofte med og finansierer fengslene. Reeves County i Texas hadde på eget initiativ bygd tre fengsler, med månedlige kostnader til nedbetaling av lån på nesten en halv million dollar. Da de bare hadde innsatte til å fylle ett av dem, hyrte de inn et privat konsulentselskap for å skaffe flere fanger.

Andre del har tittelen «Prisoners of the War on Drugs». Foruten bakgrunn om problemet og den rådende politikken, fokuserer seriene på virkelighetsbaserte typetilfeller. Den voldsomme veksten i innsatte er i hovedsak knyttet til narkotikakriminalitet og da særlig mindre grove tilfeller. Framstillingen her fungerer langt bedre som tegneseriefortelling, men vinklingen er gjennomgående for ensidig med de narkodømte som egentlig uskyldige ofre. Det er likevel tankevekkende å lese beskrivelsen og dokumentasjonen av hvordan de narkodømte mister helt grunnleggende velferdsrettigheter og at denne utestengingen kan sluse mennesker inn i en kriminalitetsspiral. Den rasistiske slagsiden i straffeforfølgelsen av narkotikaforbrytelser er grotesk: Afroamerikanere utgjør 13 prosent av befolkningen i USA og 13 prosent av narkotikamisbrukerne – men 74 prosent av de som fengsles for narkotikakriminalitet.

Tittelen på den siste delen er «Prisoners of a Hard Life: Women and Their Children». Med en rekke autentiske enkelthistorier er dette den aller mest konkrete og opprivende delen. Eksemplene er ekstreme. Som kvinnen som på grunn av kokainmisbruk blir dømt for drap på et foster. Men ettersom disse historiene er autentiske og kildebelagte, og ikke mer konstruerte typetilfeller som i forrige del, beholder de en større troverdighet og gjør sterkere inntrykk.


BOKENS REDAKTØR Lois Ahren skriver i forordet at «et sentralt mål med tegneseriene er å politisere, ikke patologisere». Hun hevder videre at de siste tretti årenes deregulering og globalisering har resultert i utarmede småbyøkonomier, begrensede muligheter for meningsfylt arbeid eller utdanning og marginalisert de fattige. Med andre ord skapt større ulikheter. «Tegneseriene plasserer individuelle erfaringer i denne sammenhengen og utfordrer et sentralt budskap i den nyliberale ideologien: myten om at mennesker bare trenger å stramme opp seg selv,» skriver hun. Og utdyper: «I dette paradigmet inngår ikke rasisme, sexisme, klasseskille eller økonomiske ulikheter. De fleste tror nå at endring skjer gjennom personlige forandringer snarere enn politisk kamp …»

Det er dette systemkritiske perspektivet som er tegneseriebokens kanskje aller mest verdifulle bidrag i fengselsdebatten, med implikasjoner også for europeiske forhold og holdninger. Lite tyder på at Barack Obama og Joe Biden gyver løs på det fengselsindustrielle komplekset med det første. Disse tegneseriene gir i alle fall et omfattende faktagrunnlag og tankevekkende argumenter hvis presidenten likevel skulle våge grunnleggende forandringer.

© norske LMD. Lois Ahrens, Kevin Pyle, Sabrina Jones og Susan Willmarth: The Real Cost of Prisons Comix. PM Press 2008. 96 sider. Tegneseriene kan også lastes ned fra nettsiden http://realcostofprisons.org/

(…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 99 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

0 kr 0