Jurist, filosof og nazist

Carl Schmitts tanker har de siste femten årene tydelig hatt innflytelse på dagens politiske og intellektuelle debatt. Han forkastet separasjonen mellom rettsvitenskap og politikk. Loven er heller en konkret vilje, et påbud og et uttrykk for myndighet. Schmitt var både motstander av reformasjonen, romantikken, revolusjonen og marxismen.

Carl Schmitt:«Det at fascismen forakter all form for valg er ikke antidemokratisk, men antiliberalistisk, og et resultat av følgende eksakte kunnskap: Nåtidens personlige og hemmelige avstemningsmetoder og innskrenker dannelsen av en politisk vilje til en anmodning om individuelle, personlige og hemmelige viljer, med andre ord, til massens ukontrollerbare higen og resentiment. […] Å identifisere demokratiet med personlig, hemmelig stemmeavgivning er det 20. århundres liberalisme, ikke demokrati.»
«I dag er det tyske folk igjen et folk, også rent juridisk. Etter lovene av 15. september er det tyske blod og den tyske ære igjen blitt grunnlaget for vår rettsvitenskap.»
Det er vel ikke nødvendig å understreke at Carl Schmitt (1888-1985), forfatteren av disse linjene, tegnet medlemskap i NSDAP i 1933, at han var formann for Den nasjonalsosialistiske forening for tyske jurister, at han deltok blant toppene i tysk rett under Det tredje rike eller at han, i sin eneste omtale av folkemordet, brukte ordet «krigsforbrytelser» i 1963, for at leseren skal forstå at det dreier seg om en teoretiker fra det ekstreme høyre. At Alain de Benoist skriver forordet til Schmitts tekster – hvilket han da også har gjort – kommer vel ikke til å interessere flere enn medlemmene i denne begrensede kretsen. Men det finnes faktisk også en «venstrefløy som godtar Schmitt»1. Og tankene hans har innflytelse på dagens politiske og intellektuelle debatt, enten det innrømmes eller ikke. Vi er altså konfrontert med det samme, helt avgjørende spørsmålet som i tilfellet Heidegger, som Schmitt selvfølgelig kjente og hadde åndsslektskap med: Var hans støtte til nazismen en «detalj», en tilfeldig ulykke, eller var den i overensstemmelse med de ideene han utviklet i sitt verk? Og dersom det er slik, blir det neste logiske spørsmålet: «Hvordan forstå den tiltrekningskraften hans tanke har på intellektuelle venstreorienterte miljøer?» for å sitere Yves Charles Zarka.2
Interessen for Carl Schmitt har de siste femten årene kommet tydelig til uttrykk gjennom kommentarer til og oversettelser av hans tekster. I dag foreligger tre nye essays som ettertrykkelig bidrar til større klarhet på dette området. Det beste er å lese dem alle tre. David Cumins bok er en omarbeidet doktoravhandling i offentlig rett og politisk analyse3 som redegjør for Schmitts politiske og intellektuelle utvikling, blant annet ved å beskrive hvilket miljø han fikk sin utdannelse i. Yves Charles Zarka kommenterer to tekster der Schmitt rettferdiggjør Nürnberglovene, og fremhever hvor viktig det er å undersøke Schmitts «teoretiske gyldighetsprosedyre». Og Jean-François Kervégan, i en bok fra 1992 som nå er kommet med ny bibliografi, 4 konfronterer Schmitt med Hegel, og åpner for skarp refleksjon om politisk filosofi fra Rousseau til Habermas, fra tanken om naturretten til oppfatningen om historiens formål. De tre essayene krever konsentrert lesning, men det er verdt anstrengelsen, for når alt kommer til alt er det ekstremt viktig for oss alle at vi ser nærmere på hvordan det egentlig står til med demokratiet, med det offentlige og med de stadige forsøkene på å «overskride» dette res-publica. Carl Schmitts verker handler nettopp om dette.

Carl Schmitt var først og fremst jurist og spilte en viktig rolle også under Weimar-republikken. Han var særlig opptatt av rettsvitenskapens politiske innhold og forkastet med andre ord, slik Jean-François Kervégan understreker, «den abstrakte separasjonen mellom rettsvitenskap og politikk». «Loven, i ordets politiske betydning, er en konkret vilje, et påbud og et uttrykk for myndighet,» skrev han. Det er avgjørelsen, ikke normen som skal være grunnlaget. Begrepenes allmenngyldighet er altså, ifølge Schmitt, ikke annet en tom abstraksjon som støtter seg til en rasjonalisme utelukkende for å unngå avgjørelsen og det konkrete, dvs. alle valgs historisitet. Rettsstaten er for Schmitt ikke annet enn en borgerlig rettsstat der målet er å innstifte det borgerlige ideal: «Liberalismen, i ordets politiske betydning, har som mål å oppløse den metafysiske sannhet i diskusjon. Den har gjort rådslagning og middelmådig forsiktighet til sin essens i håp om å omgjøre den endelige konfrontasjonen, avgjørelsens blodige kamp, til parlamentarisk debatt.» «Bare den politikk som skiller mellom venn og fiende kan inneholde politiske handlinger og motiver. I en slik politikk bygger bedømmelsesgrunnlaget på identifikasjonsprinsippet, ikke på en fullstendig eller inkluderende forståelse.» Vel. Fienden er altså en del av politikkens essens, og i siste instans «en som fysisk må elimineres.» (Carl Schmitt).
Derfor kan folkemord omtales som «krigsforbrytelser» og nazismen som «modernitetens onde" slik Schmitt gjorde i 1963. For «staten er ikke en abstraksjon, den er folkets politiske fellesskap.» Internasjonal rett kan ikke baseres på «prinsippet om at forskjellige folk skal respektere hverandres særtrekk». Og for det tyske folk er jøden bildet på fienden. Og totalitarismen ble grunnlagt av opplysningstidens filosofer som angrep mytene, troen og tradisjonen med sin systematiske tvil, og som endte opp med å kjøre, blant annet seg selv i senk.
Disse betraktningene, som støtter seg til Hobbes, Donoso Cortes og Bakunin, bygger selvfølgelig på overbevisninger det ikke er nødvendig å understreke: Carl Schmitt var katolikk og tilhenger av en «pessimistisk antropologi» i motsetning til den «optimistiske antropologi" han mente opplysningstiden representerte (mennesket er av naturen godt). Han var nasjonalist og forvisset om at det tyske folk satt inne med en spesiell sannhet og hadde en spesiell oppgave. Han hatet det liberale Vesten like mye som han hatet ateismen, som hadde vært støpeskje for mange forskjellige terrorregimer. Han var motstander av reformasjonen, av romantikken, av revolusjonen (han leste Bonald5) og selvfølgelig av marxismen. Og han utviklet en logikk som både inkluderer en antiborgerlig «intensitetens aksiologi «, i følge David Cumin, og den oppfatning at det sosiale spørsmål ikke kan skilles fra det nasjonale. Hans støtte til nazismen var slett ikke uttrykk for opportunisme. (…)

Bli abonnent og få tilgang til alle våre artikler, eller .

Tre måneder med Le Monde diplomatique for 69 kroner!

Papiravis og full digital tilgang

Forrige sak

Samme bakgrunn, samme ideer?

Neste sak

London – Bagdad

Mer Historie

Galskapen i kjøttet

Covid-19 har igjen skapt bevissthet om hvordan patogener kan smitte fra dyr til mennesker. Forrige gang

Natta vi tapte

I hundrevis, sannsynligvis tusenvis, av år sov de fleste mennesker i to bolker med et våkent

0 kr 0