Å lide på arbeidsplassen

«Før solgte jeg bensin, nå pleier jeg pasienter med alzheimer.» Den omlag 40 år gamle fru «X» er nervøs der hun sitter og forteller til legen sin om hvordan hun ved et eldresenter gikk fra vaskejobb til en stilling som pleieassistent, simpelthen fordi den sleipe og skruppelløse kvinnelige sjefen ved senteret forlangte det. Da hun

/

Det nye «kognitariatet»

Underbetalte forskere i Storbritannia står uten stillingsvern. Disse forskerne produserer mer og er billigere for universitetene. Og æren for oppdagelser gjort av den «prekære» ansatte tilfaller gjerne forskningslederen.

/

Usikre arbeidsforhold for alle?

Har Norge noe å lære av de franske arbeidsforholdene og -kontraktene? Fra bedriftenes side har den raske teknologiske utviklingen, markedssvingninger og skjerpet konkurranse ført til de velkjente kravene om økt fleksibilitet. Og oppmuntrer det offentlige til opprettelse av stillinger med dårlige vilkår? 73 av 100 ansettelser i private bedrifter med over ti ansatte baseres på midlertidige kontrakter. Deltidsarbeid representerer en annen type fleksibilisering, selv om Frankrike har lavere andel av dette enn enkelte andre EU-land, deriblant Nederland (45 prosent), Storbritannia (26 prosent) og Tyskland (22 prosent). Trusselen om arbeidsløshet er et veritabelt disiplineringsredskap. Ulike arbeidsmarkedstiltak omfatter to millioner personer i Frankrike.

Tayloristiske jerngrep

Til hvilken pris og på bekostning av hvem? For tanken om et kollektivt prosjekt og felles alternative verder er satt ut av spill. Og den økonomiske rasjonaliteten og dertil hørende verdier spiser seg inn på arbeidstakernes privatliv.

Rettferdige klær

I mai 2000 etablerte det taiwanske selskapet Tainan seg i frisonen San Bartolo. De ansatte etablerte en fagforening, men først etter en langvarig og vanskelig kamp fikk de egne rettigheter.

Økt press på arbeidsledige i USA og Europa

I USA er hovedprinsippet bak workfare at sosiale ytelser ikke er en rettighet, men noe man må gjøre seg fortjent til. I Storbritannia er lønningene så elendige at regjeringen har innvilget rundt 250 000 husholdninger kompensasjon for lav inntekt. Gitt de lite overbevisende resultatene kan man spørre seg hvorfor regjeringer både i Europa og USA er så forgapt i aktiviseringspolitikken.

/

Velger smileyrker kvinner?

I dag skal hver kunde ikke bare ses, men føle selv at han er blitt sett og dermed oppleve å ha fått individuell behandling. I det emosjonelle lønnsarbeidet brukes smilet som arbeidsverktøy. Hva skjer bak de vennlige fasadene?

/

Utrygghet, deltidsarbeid og fattige arbeidere

I USA steg antallet arbeidsledige med nesten 5% fra januar til april 2003. Tyskland har 10,7% arbeidsledige. I Frankrike er tilsvarende tall 9,3%. Europarekorden holder Spania med 11,9% av den yrkesaktive befolkningen uten arbeid. Tallene pynter på virkeligheten for antall deltidsarbeidere er i ferd med å eksplodere, samt at ubekvem arbeidstid brer om seg. I dagens Frankrike tjener nesten hver sjette lønnstaker mindre enn den lovfestede minstelønnen. Fattige arbeidere, som oftest kvinner, er ikke lenger bare et amerikansk fenomen.

/

Arbeidet i den postindustrielle æra

Arbeidet er for den moderne sosialfilosofen selve symbolet på deltagelsen i samfunnsfellesskapet. Men for grekerne tar friheten, og derfor mennesket, til der hvor arbeidet og livets nødvendigheter slutter. Dette essayet tar for seg forsjellige betydninger av «arbeid» gjennom tidene – både i samfunnet og for individet.